Địa chỉ: Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413654225
 • Nguyễn Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng hội phụ huynh học sinh
  • Điện thoại:
   0986200161
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0348859569
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988948977
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0364022077
 • Nguyễn Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0362454677
 • Tống Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0372396977
  • Email:
   quynhanhmt2013@gmail.com.vn